Investujte zodpovedne pre lepšie zajtrajšky

Veríme, že investovaním môžeme prispieť k budovaniu udržateľnejšieho sveta. So zodpovednými portfóliami od Portu zhodnocujete vaše peniaze s ohľadom na našu planétu a spoločnosť, pritom bez kompromisov čo sa týka výnosov pre vás.

Založiť účet

Čo je to spoločensky zodpovedné investovanie?

Spoločensky zodpovedné investovanie sa okrem finančných výsledkov firiem zameriava na ich dopad na životné prostredie a našu spoločnosť. Peniaze sú investované do spoločností, ktoré usilujú o zníženie negatívnych dopadov svojho fungovania na okolitý svet a zároveň prispievajú k udržateľnému rozvoju.

Finančný výnos
plus
Spoločenský a ekologický dopad
rovná sa
Spoločensky zodpovedné investovanie
Chcem sa registrovať

Ako sa hodnotí zodpovednosť firiem?

Jedným z ukazovateľov spoločenskej zodpovednosti je tzv. ESG rating. Ten hodnotí, ako si firma počína v oblasti životného prostredia, v sociálnej problematike, a ako efektívne je riadená. Do našich zodpovedných portfólií zaraďujeme iba spoločnosti, ktoré v týchto oblastiach vynikajú. Okrem ESG ratingu prihliadame tiež napríklad na množstvo emisií, ktoré firma vyprodukuje a automaticky vyraďujeme kontroverzné sektory.


Na Portu sa spoliehame na ESG dáta od renomovanej spoločnosti MSCI, ktorá hodnotí tisíce spoločností po celom svete. Vy sa tak môžete spoľahnúť, že sú dáta o zodpovednosti firiem kvalitné a transparentné.

Koláčový graf znázorňujúci zložky E, S a G

Udržateľnosť a výnosy ruka v ruke

Merateľne udržateľnejšie

Zodpovedné portfóliá majú preukázateľne lepšie ukazovatele udržateľnosti.
Spoločensky zodpovedné firmy
Investície do lídrov v zodpovednosti voči životnému prostrediu aj spoločnosti. Vyradenie kontroverzných sektorov, ako je zbrojný, tabakový alebo fosílny priemysel.
ESG skóre vyššie o 18 %
oproti Portu portfóliu s tradičným zložením.
Zníženie uhlíkovej intenzity o 43 %
oproti emisiám, ktoré vyprodukujú spoločnosti zaradené v tradičnom Portu portfóliu.
Pozn.: Porovnanie ESG ukazovateľov platí pre portfóliá s rizikovým stupňom 10 a pre portfóliá inej rizikovosti sa môže mierne líšiť.

Bez kompromisov vo výnosoch

Pohľad na historickú výkonnosť zodpovedných portfólií ukazuje, že nemajú horšie výsledky než tie tradičné. Nemusíte sa tak báť, že by ste sa pri zodpovednom investovaní museli vzdať zaujímavých výnosov.Pozn.: Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich. Investície na kapitálových trhoch nie sú bez rizika.

Zhodnoťte svoje peniaze zodpovedne

Viac o zodpovednom investovaní nájdete v našom Magazíne

Výber najčastejších otázok