Investičná metodika zodpovedného investovania

Úvod

Výber vhodnej investície patrí medzi dôležité rozhodnutia. Okrem toho, že musí daná investícia zodpovedať investičným cieľom, horizontu aj konkrétnej finančnej situácii, stále väčší počet investorov požaduje, aby odrážala ich osobné hodnoty a morálne presvedčenia.

Aj preto v poslednej dobe rastie na popularite tzv. ESG a spoločensky zodpovedné investovanie, ktoré berie okrem finančných výsledkov do úvahy tiež dopad investícií na životné prostredie a spoločnosť.

Aj my v Portu si uvedomujeme výzvy, ktorým náš svet čelí, a že finančný sektor hrá dôležitú úlohu v tom, akým smerom sa bude naša budúcnosť odvíjať. Prichádzame s ponukou Zodpovedných portfólií, vďaka ktorým chceme podporiť investície do firiem, ktoré sa zasadzujú o to byť udržateľnejšie.

Veríme, že naše Zodpovedné portfóliá sú v súčasnosti na poli investícií najlepším možným prístupom k téme ESG. Ich hlavným princípom zostáva dlhodobá pasívna investičná stratégia, tá je však dosiahnutá s využitím inštrumentov splňujúcich prísne kritériá v oblasti udržateľnosti. Investorom tak otvárajú cestu, ako dosiahnuť svoje dlhodobé ciele spoločensky zodpovedným spôsobom, a to bez nutnosti obetovať potenciálne výnosy.

Dôležitou súčasťou našej filozofie je transparentnosť. Preto chceme investorom poskytovať prehľadné informácie o tom, ako naše Zodpovedné portfóliá fungujú a čo od nich očakávať. V tejto investičnej metodike nájdete detailný popis nášho prístupu k zodpovednému investovaniu, ktorý vám môže pomôcť v rozhodovaní, či sú Zodpovedné portfóliá pre vás tou správnou voľbou.

Prečo spúšťame Zodpovedné porfóliá?

 1. Sme si vedomí, že našou úlohou ako investičnej platformy je prispieť k presunu finančných prostriedkov na plnenie udržateľných cieľov. Chceme byť súčasťou týchto spoločenských zmien a umožniť našim klientom investovať do firiem, ktoré sa snažia zmierniť negatívne dopady svojho fungovania na náš svet.

 2. Uvedomujeme si, že výkonnosť investície môže byť negatívne ovplyvnená environmentálnymi, sociálnymi aj správnymi rizikami. Tieto riziká môžu investície ovplyvniť priamo (napríklad extrémnym počasím, migráciou obyvateľov, nedostatkom vody) aj nepriamo (napríklad novo vzniknutými reguláciami, zmenou preferencií zákazníkov). Predstavením Zodpovedných portfólií chceme našim investorom umožniť tieto riziká minimalizovať a investovať dlhodobo udržateľnejšie.

 3. S rastom záujmu o zodpovedné investovanie sa zvyšuje tiež ponuka investičných produktov označujúcich sa za ESG alebo udržateľné. Tieto produkty však bývajú často v prístupe k udržateľnosti netransparentné. Na Portu preto chceme ponúknuť také Zodpovedné portfóliá, pri ktorých je jasne vymedzené, ako spĺňajú kritériá udržateľnosti a čo od nich môžu investori očakávať.

O zodpovednosti v investovaní

Tzv. ESG alebo zodpovedné investovanie sa v minulých rokoch stalo na finančných trhoch jedným z hlavných tém. Všeobecne platné a jasne vymedzené definície toho, čo je to ESG alebo spoločensky zodpovedná investícia, však chýba. V snahe využiť popularitu tejto témy tak sú často za etické, zelené alebo udržateľné označované aj investičné produkty, ktoré majú so spoločenskou zodpovednosťou iba málo spoločné. Orientovať sa v záplave zložitých pojmov môže byť pre investorov náročné.

V Portu nechceme zostať iba pri nejasných pojmoch a nálepkách. Veríme, že všetci naši investori by mali chápať, čo sa s ich peniazmi deje a ako sú v rámci Zodpovedných portfólií investované. Predtým, než naše Zodpovedné portfóliá a nimi splňované udržateľné kritériá popíšeme, vysvetlíme pojem ESG a ako je možné vôbec k udržateľnosti v investovaní pristupovať.

Čo je to ESG?

Z dôvodu nutnosti transparentného merania spoločenskej zodpovednosti sa v posledných rokoch rozšíril termín ESG. ESG, pochádzajúce z anglického Environmental (E), Social (S) and Governance (G), je koncept, ktorého cieľom je rozpoznať pripravenosť firiem na riziká v oblasti životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti a riadnej správy spoločnosti.

ESG sa skladá z troch základných pilierov:

Environmental – Životné prostredie

Do tohto piliera patrí všetko týkajúce sa dopadu podnikania spoločnosti na životné prostredie. Od emisií, ako sú skleníkové plyny alebo ďalšie látky, ktoré znečisťujú ovzdušie, vodu a pôdu, cez využívanie prírodných zdrojov (sem patrí celý kolobeh materiálov využitých vo výrobku), vodohospodárstvo a odlesňovanie, až po zverejňovanie informácií o biodiverzite a vytváraní nových príležitostí pre životné prostredie.

Social – Sociálny aspekt

Tento pilier sa delí primárne na vzťahy so zamestnancami a vzťahy so zákazníkmi. Prvá časť rieši napríklad zdravie a bezpečnosť na pracovisku, zaobchádzanie so zamestnancami alebo genderovú príjmovú nerovnosť. Do druhej časti spadá okrem iných oblastí etické získavanie surovín, kvalita a bezpečnosť výrobku, ochrana súkromia alebo zaobchádzanie s používateľskými dátami. Okrem toho tento pilier sekundárne pokrýva tiež vzťahy s ostatnými dotknutými skupinami (stakeholderami).

Governance – Správa a riadenie

Do tohto piliera spadajú oblasti ako sú napr. práva akcionárov, spravodlivá odmena vedúcich pracovníkov, či firmy riadne odvádzajú dane v krajinách, kde príjmy vznikajú, a či napríklad nedochádza ku korupcii či protisúťažným praktikám.

Čo je to Zodpovedné investovanie?

Zodpovedné investovanie je podmnožina investovania klasického. Okrem finančných kritérií je pri tomto type investovania kladený dôraz na zodpovednosť firiem voči životnému prostrediu, spoločnosti aj zamestnancom a internému fungovaniu. Pre každého investora však môže zodpovednosť v investovaní znamenať niečo iné - niekto sa chce čo najviac vyvarovať rizikám spojeným so zmenou klímy, iný investor sa chce dištancovať od kontroverzných odvetví a niekto chce priamo financovať zelené projekty. Podľa prísnosti je možné identifikovať 3 prístupy, ako k zodpovednému investovaniu pristupovať.

 1. ESG integrácia/screen: Cieľom tejto úrovne je vyrovnať sa ESG rizikám, ktoré môžu ohroziť finančnú výkonnosť spoločnosti, do ktorej investujú. Rozdiel oproti bežnému investovaniu je v tom, že sú vyradené najkontroverznejšie sektory (napríklad klasické alebo jadrové zbrane či energetické uhlie) a z ostatných sektorov vybrané firmy, ktoré si v ESG hodnotení vedú najlepšie. Napríklad totiž pracujú na znižovaní emisií vo svojich prevádzkach, majú dobré výsledky v oblasti bezpečnosti či prispievajú komunitám, kde pôsobia.

  Ak investor zvolí tento prístup, nevyhne sa ale vyradeniu ďalších dôležitých kontroverzných sektorov – v portfóliu vytvorenom pomocou ESG screenu je možné stále nájsť spoločnosti ťažiace ropu a plyn, jadrové elektrárne alebo spoločnosti vyrábajúce alkohol.

 2. Spoločensky zodpovedné investovanie (SRI): Tento prístup je určený pre investorov, ktorí chcú okrem maximalizácie finančnej návratnosti maximalizovať tiež spoločenskú zodpovednosť svojich investícií. Na tejto úrovni sa teda do detailu rieši, „čo” firma robí. Jedná sa o investície vybrané na základe určitých etických zásad s cieľom čo najviac znížiť negatívne sociálne alebo environmentálne dopady.

  V rámci SRI bývajú z fondov, ktoré investujú podľa tohto princípu, vyradené okrem najkontroverznejších sektorov napríklad tiež producenti a distribútori fosílnych palív a odbory ako je jadrová energetika či gambling. ESG kritériá pre SRI fondy sú prísnejšie, ale na rozdiel od investovania s pozitívnym dopadom zostávajú spoločensky zodpovedné portfóliá stále dostatočne diverzifikované. Investície tohto typu bývajú tiež označované ako „svetlo zelené”.

 3. Investovanie s pozitívnym dopadom (Impact investing): Na tejto úrovni už je predmetom záujmu nielen „čo” robí firma do ktorej investujem, ale kam konkrétne sú moje peniaze smerované. Jedná sa napríklad o investovanie do podnikov a projektov, ktoré priamo riešia nejaký spoločenský alebo environmentálny problém. Investície tohto typu bývajú tiež označované ako „tmavo zelené”. V súčasnej dobe je ponuka takto zameraných investičných nástrojov veľmi obmedzená a preto nie je možné vytvoriť dlhodobú diverzifikovanú investičnú stratégiu založenú výhradne na tomto štýle investovania.

Náš prístup k zodpovednému investovaniu

V Portu sme sa rozhodli pre prístup spoločensky zodpovedného investovania (SRI). Sme presvedčení, že sa v súčasnosti jedná o tú najlepšiu cestu, ako prepojiť dlhodobé investičné ciele so spoločenskou zodpovednosťou. Ako si totiž ukážeme ďalej, vhodne zostavené spoločensky zodpovedné investičné portfólio ponúka všetky výhody dlhodobej investičnej stratégie, zároveň však spĺňa vysoké požiadavky udržateľnosti.

Investičné stratégie Zodpovedných portfólií

Zodpovedné portfóliá sú založené na princípe dlhodobého pasívneho investovania a širokej diverzifikácie. Z hľadiska investičného zamerania je rovnako ako pri tradičných Portfóliách na mieru cieľom dosahovať najlepší pomer výnos–⁠riziko pomocou investície do široko diverzifikovaného globálneho portfólia, to však s ohľadom na aspekty udržateľnosti. Zodpovedné portfóliá si kladú za cieľ ponúknuť expozíciu na najvýznamnejšie svetové rozvinuté a aj rozvojové kapitálové trhy (z hľadiska veľkosti aj významnosti danej ekonomiky). Zodpovedné portfóliá sú tvorené primárne investičnými nástrojmi typu ETF (z angl. exchange traded fund).

Rovnako ako naše tradičné Portfóliá na mieru sú aj Zodpovedné portfóliá tvorené primárne dvoma hlavnými triedami finančných aktív, ktorými sú akcie a dlhopisy, pričom dôraz je kladený na maximálnu diverzifikáciu naprieč regiónmi, sektormi a napríklad veľkosťami zaradených spoločností. Všetky portfóliá obsahujú tiež hotovostnú zložku, ktorej úlohou je zaistiť nevyhnuteľnú likviditu v rámci denných operácií a udržať stanovený pomer jednotlivých zložiek portfólia pre každý rizikový profil. Kľúčovým parametrom pre stanovenie vhodného portfólia je vyhodnotenie klientského profilu a plánovanej doby investovania.

Pri zodpovedných portfóliách pracujeme s desiatimi rizikovými profilmi a desiatimi zodpovedajúcimi modelovými portfóliami. Rizikový profil konkrétneho portfólia je daný pomerom jednotlivých tried finančných aktív , teda pomerom akcií alebo dlhopisov. Portfóliá 1 až 10 sú zoradené od relatívne nízkeho rizika a výnosu (1) až po relatívne vyššie riziko a výnos (10). Podiel rizikovejších zložiek tak rastie naprieč rizikovými profilmi. Oproti tradičným Portfóliám na mieru, ktoré neberú do úvahy aspekty udržateľnosti, nie je zahrnutá expozícia na realitné trhy a zlato, a z toho dôvodu, že na trhu v súčasnosti neexistujú vhodné investičné nástroje s daným zameraním splňujúce vymedzené ESG kritériá.

Zodpovedné portfóliá si kladú za cieľ investovať minimálne 85 % prostriedkov do cenných papierov spĺňajúcich kritériá udržateľnosti špecifikované nižšie.

Požiadavky na udržateľnosť

V rámci investovania do Zodpovedných portfólií je kladený dôraz na naplňovanie nasledujúcich základných cieľov:

 1. Znížiť expozície voči spoločnostiam, ktoré sú najviac vystavené environmentálnym, sociálnym a správnym rizikám, ale voči tým, ktoré sú najmenej pripravené týmto rizikám čeliť.

 2. Znížiť expozíciu alebo úplne vyraďovať spoločnosti z kontroverzných sektorov.

Pre naplnenie týchto cieľov kombinujeme dlhodobé skúsenosti so skladbou portfólií s najnovšími dátami a analýzami v oblasti ESG a tradičné investičné kritériá rozširujeme o kritériá z oblasti udržateľnosti.

Kritériá udržateľnosti

Pri vyberaní vhodných investičných nástrojov do Zodpovedných portfólií sú brané do úvahy tiež environmentálne a sociálne charakteristiky. Investičné nástroje, ktorých politika smeruje k zamedzeniu alebo zníženiu rizík v oblasti udržateľnosti sú štandardne emitentami označované ako ESG (z angl. Environmental, Social and Governance) alebo SRI (z angl. Socially Responsible Investing). V závislosti na dostupnej ponuke sa vždy snažíme voliť nástroje spĺňajúce čo možno najprísnejšie nároky na spoločenskú zodpovednosť.

Pri výbere vhodných nástrojov sú s ohľadom na udržateľnosť posudzované nasledujúce ukazovatele:

 • Klasifikácia produktu podľa SFDR

 • ESG rating

 • Uhlíková intenzita

 • Absencia kontroverzných sektorov

Klasifikácia SFDR

Na finančnom trhu často dochádza k zneužívaniu nálepiek ako je udržateľný” alebo „zelený” produkt k marketingovým účelom, bez jasného vymedzenia kritérií udržateľnosti, ktoré daný produkt spĺňa. Tento problém sa snaží riešiť nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní (Sustainable Finance Disclosure Regulation –⁠ SFDR), ktoré si kladie za cieľ zvýšiť transparentnosť, ako finančné inštitúcie zohľadňujú ESG kritériá vo svojich investičných rozhodnutiach a odporúčaniach. SFDR klasifikuje finančné produkty ako tzv. svetlo zelené, ak sú udržateľné investície ich hlavným cieľom.

Do Zodpovedných portfólií sú zaraďované investičné nástroje klasifikované podľa článku 8 a 9 SFDR (tzv. svetlo a tmavo zelené produkty). Výnimkou môžu byť štátne dlhopisy, ktoré podľa SFDR nie sú považované za udržateľné, keďže spadajú pod článok 6 (tzv. ostatné produkty). Pri takých nástrojoch však stále berieme do úvahy ESG rating vlád a štátov, do ktorých dlhopisov sa v rámci daného inštrumentu investuje (viac o tomto type ESG ratingu nižšie). Dáta o klasifikácii jednotlivých investičných nástrojov podľa SFDR sú prevzaté z webových stránok ich emitentov.

ESG rating

ESG rating stanovuje pre jednotlivé spoločnosti a štáty renomovaná spoločnosť MSCI poskytujúca okrem iného akciové, dlhopisové a realitné indexy. Pre udelenie ESG ratingu spoločnostiam používa spoločnosť MSCI scoringový model, ktorý identifikuje a hodnotí významné príležitosti a riziká v oblasti životného prostredia, oblasti sociálnej a oblasti riadnej správy, a to vzhľadom k budúcej finančnej výkonnosti danej spoločnosti. Pri fondoch potom MSCI stanovuje tzv. ESG fund rating, ktorý predstavuje vážený priemer ESG ratingov jednotlivých spoločností, ktorých cenné papiere sú v danom fonde zastúpené.

ESG rating prideľuje spoločnosť MSCI tiež štátom a ich vládam. Tento tzv. ESG government rating hodnotí, ako je daná krajina vystavená environmentálnym, sociálnym a právnym rizikám a ako ich riadi. ESG riziká a ich riadenie má totiž významný vplyv na dlhodobú konkurencieschoposť a udržateľnosť ekonomiky a následne na atraktivitu danej krajiny ako miesta pre budúce investície. Na tomto základe sú ESG ratingy udeľované tiež štátnym dlhopisom.

MSCI ESG rating sa pohybuje na škále AAA až CCC, kde AAA je najlepšie možné a CCC najhoršie možné hodnotenie. Spoločnosť MSCI ďalej kategorizuje spoločnosti podľa ESG ratingov na Líder (AAA, AA), Priemerný (A, BBB, BB) a Zaostávajúci (B, CCC).

Pri výbere investičných nástrojov do Zodpovedných portfólií berieme do úvahy ako ESG rating emitentov cenných papierov držaných v rámci investičných nástrojov, tak ESG rating celých investičných nástrojov (prevažne ETF) ako takých. Konkrétne požiadavky na ESG rating zobrazuje nasledujúca tabuľka. Tieto požiadavky musia byť splnené, aby sme daný inštrument považovali za udržateľný.

Uhlíková intenzita

Ďalším ukazovateľom udržateľnosti, ktorý MSCI pri spoločnostiach meria, je tzv. uhlíková intenzita. Tá je pre konkrétnu spoločnosť udávaná v tonách emisií oxidu uhličitého na milión dolárov tržieb. Hodnoty sú prevedené na škálu, kde nižšia znamená lepšia. Rovnako ako v prípade ESG ratingu sa určuje uhlíková intenzita tiež na úrovni fondov, a to na základe váženého priemeru uhlíkovej stopy emitentov cenných papierov zahrnutých v portfóliách. Do Zodpovedných portfólií sú vyberané také investičné nástroje, pri ktorých je oproti štandardným nástrojom uhlíková stopa výrazne nižšia – oproti tradičným Portfóliám na mieru je priemerná uhlíková intenzita zodpovedných portfólií zhruba 40 % nižšia.

Absencia kontroverzných sektorov

Pri skladbe Zodpovedných portfólií ideme okrem vyradenia spoločností s nevyhovujúcim ESG ratingom o krok ďalej a nealokujeme kapitál do spoločností zo sektorov, ktoré sú priamo v rozpore s princípmi udržateľnosti:

Okrem toho pri zahrnutí investičného nástroja do Zodpovedných portfólií prihliadame tiež na ďalšie kritériá udržateľnosti:

 • Podiel príjmov generovaný z fosílnych palív

 • Podiel príjmov generovaných zo zelených zdrojov (napr. alternatívnych zdrojov energie)

 • Nezávislosť dozornej rady

 • Zastúpenie žien vo vedení spoločnosti

 • Najzávažnejšie kontroverzie podľa MSCI

 • Zohľadňovanie iniciatívy UN Global Compact

 • Splnenie vysokých štandardov bezpečnosti a zdravia na pracovisku

Porovnanie Zodpovedných a tradičných portfólií na mieru

Ako tradičný tak aj zodpovedný typ investovania na Portu ponúka portfóliá s 10 rizikovými profilmi. Tradičné a Zodpovedné portfóliá s rovnakým rizikovým profilom sú potom veľmi podobné, čo sa týka globálnej diverzifikácie a rozloženia medzi jednotlivé triedy aktív (aj keď, ako je zmienené vyššie, Zodpovedné portfóliá vyraďujú napríklad zlato či realitný sektor kvôli neexistencii vhodných udržateľných ETF s touto expozíciou). Aj preto je veľmi podobná minulá výkonnosť tradičných a Zodpovedných portfólií s rovnakým rizikom (viď sekcia 4.2. Porovnanie historickej výkonnosti a rizika). V čom sa však portfóliá výrazne líšia sú aspekty udržateľnosti. Detailné porovnanie portfólií napriek niekoľkými ESG kritériami nájdete v ďalšej sekcii.

Porovnanie ukazovateľov udržateľnosti

Pretože chceme byť úplne transparentní, pokiaľ ide o udržateľnosť našich portfólií, hodnotíme Zodpovedné aj tradičné portfóliá podľa celkom 9 ESG kritérií. Ako sa jednotlivým Zodpovedným portfóliám darí v porovnaní s tradičnými môžete vidieť v nasledujúcej tabuľke. Nižšie nájdete vysvetlenie jednotlivých kritérií.

Ako je z tabuľky v porovnaní ukazovateľov udržateľnosti vidieť, Zodpovedným portfóliám sa darí v ESG kritériách prekonať ich tradičné varianty a sú tak merateľne udržateľnejšie.

Dáta boli získané ku konci roka 2023 pomocou nástroja ESG fund rating poskytovaného spoločnosťou MSCI. ESG rating, ESG skóre, ESG peer percentile, ESG global percentile a uhlíková intenzita sú dáta dostupné pre všetky typy fondov. Výsledné hodnoty týchto ESG kritérií v tabuľke sú tak váženým priemerom hodnotení všetkých ETF fondov zastúpených v portfóliách. Oproti tomu podiel príjmov generovaných zo zelených zdrojov alebo z fosílnych palív, nezávislosť dozornej rady a zastúpenie žien vo vedení spoločnosti udáva MSCI iba pre inštrumenty, kde je emitentom korporátna spoločnosť. Pre inštrumenty vydávané štátmi či ich vládami a pre inštrumenty s expozíciou na realitný sektor a zlato nie sú tieto údaje k dispozícii. Výsledná hodnota týchto ESG kritérií pre Portu portfóliá je tak stanovená ako vážený priemer hodnotenia iba ETF zahŕňajúcich inštrumenty vydané korporáciami.

ESG rating hodnotí, ako je daná firma, fond alebo krajina vystavená environmentálnym, sociálnym a správnym rizikám a ako ich riadi. MSCI ESG rating sa pohybuje na škále AAA až CCC, kde AAA je najlepšie možné a CCC najhoršie možné hodnotenie (viac viď sekcia 3.3.). ESG rating pre naše Zodpovedné a tradičné portfóliá je stanovený na základe hodnoty ESG skóre, kde vzťah medzi číselnou hodnotou ESG skóre a výsledným ESG ratingom ukazuje tabuľka nižšie.

ESG skóre stanovuje MSCI s pomocou využitia tisícky dát z rôznych zdrojov. Spoločnosti sú hodnotené v 35 ESG kategóriách, kde sú jednotlivým kategóriám priradené rôzne váhy podľa ich významnosti pre dané odvetvie. ESG skóre sa pohybuje na škále 0–⁠10, kde 0 označuje najnižšie a 10 najvyššiu dosiahnuteľnú hodnotu. Čím vyššie skóre, tým je možné danú spoločnosť považovať za lepšie pripravenú čeliť ESG rizikám a využiť prípadné ESG príležitosti.

ESG peer rank ukazuje, ako sa z hľadiska ESG skóre umiestňuje daný ETF fond pri porovnaní s ďalšími fondami, ktoré sú zamerané na rovnaký trh (napríklad na americké akcie alebo eurové korporátne dlhopisy). Percentil 80 % napríklad znamená, že 80 % fondov si v ESG skóre vedie horšie alebo rovnako ako daný ETF fond.

ESG global rank ukazuje, ako sa z hľadiska ESG skóre umiestňuje daný ETF fond pri porovnaní so všetkými ostatnými existujúcimi fondami. Percentil 80 % napríklad znamená, že 80 % fondov si v ESG skóre vedie horšie alebo rovnako ako daný ETF fond.

Uhlíková intenzita sa udáva pre konkrétnu spoločnosť v tonách emisií oxidu uhličitého na milión dolárov tržieb. Nižšie číslo tak znamená nižšiu uhlíkovú intenzitu. Pre fondy je stanovená ako vážený priemer uhlíkovej intenzity emitentov cenných papierov, ktoré sú v danom fonde zahrnuté.

Podiel príjmov generovaných zo zelených zdrojov udáva pre konkrétnu spoločnosť percento príjmov súvisiacich s alternatívnou energiou, energetickou účinnosťou, ekologickým stavebníctvom, prevenciou znečistenia, udržateľným hospodárením s vodou alebo udržateľným poľnohospodárstvom.

Podiel príjmov generovaných z fosílnych palív dáva pre konkrétnu spoločnosť percento príjmov súvisiacich s fosílnymi palivami. Jedná sa tak napríklad o príjmy z uhoľných elektrární alebo iných tepelných elektrární využívajúcich ropu a plyn.

Nezávislosť dozornej rady udáva percentuálne zastúpenie spoločností, ktorých dozorná rada je MSCI vyhodnotená ako nezávislá.

Zastúpenie žien vo vedení spoločnosti udáva percentuálne zastúpenie žien vo vedení spoločností. Pre ETF fond ho MSCI stanovuje ako vážený priemer spoločností, ktorých cenné papiere daný fond drží.

Porovnanie historickej výkonnosti a rizika

K udržateľnému investovaniu sa často viažu predsudky, že spoločenská zodpovednosť ide na úkor výnosov. V skutočnosti ale existuje veľké množstvo štúdií poukazujúcich na fakt, že spoločensky zodpovedné investovanie môže naopak viesť k vyššej výkonnosti. Premisa je pritom jednoduchá: Firmy, ktoré pristupujú k podnikaniu udržateľne, dokážu lepšie riadiť riziká aj im predchádzať. Majú tak nakročené k dlhodobému úspešnému fungovaniu. Aj investície do takých firiem sú potom odolnejšie čeliť globálnym výzvam a môžu tak byť dlhodobo udržateľnejšie.

Aby sme sa sami presvedčili o tom, že Zodpovedné a tradičné portfóliá ponúkajú podobný rizikovo-vážený výnos, namodelovali sme spätne ich historickú výkonnosť do roku 2013. Tabuľka nižšie zobrazuje čistú ročnú výkonnosť tradičných a Zodpovedných portfólií s rizikovými profilmi 1 až 10. Je vidieť, že Zodpovedné portfóliá svojou výkonnosťou nezaostávajú za tradičnými a sú tak dôkazom, že zaradenie spoločenskej zodpovednosti do investícií neznižuje potenciálne výnosy. Zároveň je vidieť, že vyššia výkonnosť nebola dosiahnutá na úkor rizika – s výnimkou portfólia 10 majú Zodpovedné portfóliá rovnakú alebo dokonca nižšiu rizikovosť (meranú syntetickým ukazovateľom rizika a výnosu SRRI) ako portfóliá tradičné.

Minulé výnosy nie sú zárukou tých budúcich, aj do budúcnosti však výkonnosti Zodpovedných portfólií pomáha fakt, že spoločnosti obsiahnuté v týchto investíciách sú schopné lepšie čeliť výzvam spojeným s environmentálnymi, sociálnymi a správnymi rizikami a naopak lepšie využiť príležitosti v týchto oblastiach.

Zdroje dát

Dáta uvedené v tejto investičnej metodike nemusia byť vždy aktuálne a majú iba informatívny charakter. Konkrétne informácie o ESG charakteristikách, udržateľných investičných cieľoch a metodikách hodnotenia udržateľnosti jednotlivých investičných nástrojov sú dostupné na webových stránkach emitentov investičných nástrojov zahrnutých v portfóliách alebo na stránkach spoločnosti MSCI.

Disclaimer

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nepredstavujú ponuku k nákupu či predaju investičných nástrojov alebo investičné odporúčanie. Služby sú poskytované iba investorom, ktorí sú klientami spoločnosti WOOD Retail Investments a.s. (“spoločnosť”), na základe písomne uzatvorenej zmluvy, pričom klienti sú povinní sa so znením zmluvy zoznámiť a zvážiť, či služby a produkty poskytované im spoločnosťou na základe zmluvy sú pre nich vhodné.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivými investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. Klienti spoločnosti môžu zaznamenať odlišné výsledky, než ktoré sú uvedené v tomto dokumente. S investíciou je spojené riziko kolísania hodnoty, ktoré sa nezobrazuje v tu uvedených hypotetických príkladoch. Uvedené výsledky výkonov nereprezentujú výsledky skutočného obchodovania s aktívami klientov, ale boli dosiahnuté pomocou aplikácie, ktorá pracuje s modelom založenom na spätnej rekonštrukcii.