Inteligentné prevody umožnia presun inštrumentov medzi investíciami

V Portu je naším dlhodobým cieľom byť jednotkou v oblasti jednoduchého a efektívneho online investovania. Aby sme si túto pozíciu udržali, neustále našu platformu vylepšujeme. Pridávame nové produkty, funkcionality, zlepšujeme zákaznícky zážitok a optimalizujeme procesy na pozadí. Skrátka pracujeme na tom, aby bolo Portu najpokročilejšou investičnou platformou. Novo k tomu prispievajú aj tzv. Inteligentné prevody, ktoré umožňujú prevod inštrumentov medzi investíciami bez nutnosti ich predávať a opäť nakupovať, ak sú zastúpené v oboch investíciách.

Klienti, ktorí majú na Portu viac investícií, môžu z času na čas chcieť peniaze prevádzať medzi nimi – napríklad z jednej vlastnej stratégie do druhej. Zároveň sa občas stane, že niektoré ETF inštrumenty majú klienti zastúpené v oboch stratégiách súčasne. Po zadaní prevodu došlo skôr k odpredaju všetkých inštrumentov, prevodu hotovosti z jednej stratégie do druhej a opätovnému nákupu inštrumentov podľa cieľového rozloženia.

Novo je však systém Portu múdrejší. V situácii, keď je nejaký inštrument zastúpený v oboch stratégiách (v tej pôvodnej, aj v tej, kam človek peniaze prevádza), nedôjde k jeho kompletnému predaju a opätovnému nákupu, ale držané kusy sa prenesú do druhej stratégie. Až následne sa na základe cieľového rozloženia buď dokúpi chýbajúca časť alebo sa odpredá tá prebývajúca. Cenné papiere a hotovosť sú prevádzané tak, aby dochádzalo iba k nevyhnutnému predaju cenných papierov. Vďaka Inteligentným prevodom tak znižujete jednak prípadnú daňovú záťaž, ako aj dobu, počas ktorej sú peniaze pri prevode v hotovosti. Zatiaľ čo predtým prebehol prevod v dvoch Obchodných cykloch (v prvom sa predávalo, v druhom nakupovalo), teraz sa všetko stane počas jedného.

Princíp inteligentných prevodov –⁠ ilustratívny príklad

Ukážme si, ako to celé funguje na zjednodušenom príklade. Dajme tomu, že máme dve stratégie, pričom obe okrem iných inštrumentov obsahujú americké akcie a korporátne dlhopisy. Ich rozloženie medzi jednotlivé ETF je nasledujúce.

graf strategii

 

Pri zadaní prevodu časti prvej stratégie do tej druhej dôjde k pomernému odobratiu podielu jednotlivých inštrumentov tak, aby jej rozloženie zostalo čo najbližšie k tomu cieľovému – dôjde tak k jej rebalansovaniu.

Prevádzaná časť inštrumentov sa presunie do druhej stratégie. V nej následne počas rovnakého Obchodného cyklu dôjde k rebalansovaniu – odpredajú sa prebývajúce kusy inštrumentov a odtrhnutá hotovosť sa múdro rozmiestni medzi ostatné tak, aby sa výsledné rozloženie čo najviac blížilo tomu cieľovému. Prevedené kusy tých inštrumentov, ktoré je možné ponechať, sa predávať nemusia. Výsledný objem predajov je tak minimalizovaný.

vysvetlenie chytrych prevodov

Výsledkom sú dve zrebalansované stratégie a vykonaný prevod. Celá táto operácia prebehne počas jedného Obchodného cyklu a peniaze tak nemusia zbytočne ležať nezainvestované v hotovosti.

Inteligentné prevody je možné vykonávať len medzi investíciami jedného klienta. Nie je možné ich použiť na prevod na inú osobu ani na detský účet.

Vaše peniaze
majú na viac